ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจในการทำงาน คือ แรงผลักดันที่ทำให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เหมือนเราดูหนังโป๊ก็คาดหวังถึงจุดสุดยอด นั่นคือแรงจูงใจในการดูหนังโป๊ของหลายๆคน แต่สำหรับแรงจูงใจในการทำงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวพนักงานเอง เช่น ความท้าทาย ความสนุกสนาน การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กร เพราะจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ไม่เอาเวลางานไปดูหนังโป๊ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. กำหนดเป้าหมายและมอบหมายงานให้ชัดเจน พนักงานควรเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร และรู้ว่างานของตนเองมีส่วนสำคัญอย่างไรต่อเป้าหมายเหล่านั้น การกำหนดเป้าหมายและมอบหมายงานให้ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในองค์กร
2. ให้อิสระในการทำงานและมอบความไว้วางใจ พนักงานควรมีอิสระในการตัดสินใจและจัดการงานของตนเอง การให้อิสระในการทำงานจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น เผื่อเวลาพักจะดูหนังโป๊เพื่อผ่อนคลายก่อนทำงานต่อในช่วงบ่าบ
3. สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี บรรยากาศการทำงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการทำงาน องค์กรควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้
4. ให้รางวัลและผลตอบแทนที่เหมาะสม การให้รางวัลและผลตอบแทนที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการชื่นชม และได้รับการตอบแทนจากการทำงาน
5. พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน การพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีศักยภาพและสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ องค์กรควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานด้วย การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความต้องการของพนักงาน และพนักงานเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางขององค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *